Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV
Preventie
Preventie van ziekten en aandoeningen

Griepvaccinaties

Beschrijving en definities Gegevens en bronnen

Beschrijving en definities

Waarom gegevens over griepvaccinaties in een regionale VTV?

Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding. In het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) wordt de jaarlijkse griepprik in de meeste Nederlandse huisartsenpraktijken uitgevoerd.

Risicogroepen komen in aanmerking voor griepprik

Het in 1997 gestarte NPG is bedoeld voor risicogroepen. Kinderen en volwassenen met bepaalde chronische aandoeningen, zoals patiënten met longziekten, hart- en vaatziekten of diabetes mellitus, en alle 60-plussers krijgen een gratis griepprik aangeboden. Sinds het najaar van 2008 is de leeftijdsgrens verlaagd van 65 naar 60 jaar. Door een griepprik is bij hen ziekte of sterfte als gevolg van griep te voorkomen. De huisarts selecteert mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie. De 60-plussers vormen de grootste groep aan wie een vaccinatie wordt aangeboden.

Indicatoren voor griepvaccinaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indicatoren die je kunt gebruiken voor het presenteren van de griepvaccinaties. De 60-plussers vormen de grootste groep aan wie een vaccinatie wordt aangeboden.

Leeftijdsgroep

Indicator

60-plussers

  • percentage tegen griep gevaccineerde 60-plussers in een bepaald jaar.

Zie voor meer informatie:

Preventie van influenza (Nationaal Kompas Volksgezondheid).

Naar boven


Gegevens en bronnen

Welke bronnen zijn beschikbaar over griepvaccinaties?

Per gemeente is het percentage gevaccineerde 60-plussers beschikbaar. Het opkomstpercentage wordt berekend door het aantal uitgevoerde griepvaccinaties te delen door het aantal 60-plussers in een gemeente. Met deze percentages moet voorzichtig worden omgegaan: omdat de griepvaccinatie via de huisarts wordt geregistreerd en de huisarts ook patiënten uit andere gemeenten kan hebben, kan het tot over- of onderrapportage komen.

LINH biedt informatie over griepvaccinaties

Het percentage 60-plussers dat door de huisarts tegen griep is gevaccineerd, kun je ook vinden via de Nationale Atlas Volksgezondheid ('Zorgatlas'). De gegevens over de griepvaccinaties in de Zorgatlas komen uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH). De griepvaccinatiecampagne wordt jaarlijks in opdracht van het RIVM gemonitord door het LINH. Het LINH bestaat uit een representatieve steekproef van huisartspraktijken.

POLS-enquête biedt zelfgerapporteerde gegevens

Daarnaast biedt de POLS-enquête van het CBS landelijke informatie over de griepprik: de POLS-enquête vraagt of de respondent een griepprik heeft ontvangen en zo ja, wanneer de laatste was en op voorstel van wie (huisarts, respondent zelf, specialist, werkgever). De landelijke gegevens hierover kun je vinden via CBS-StatLine, CBS-StatLine maakt geen uitsplitsing naar regio of gemeente.

Onderstaande tabel geeft aan welke bronnen je kunt hanteren voor percentages griepgevaccineerden.

Presentatieniveau gegevens

Bronnen

GGD-regio

  • Zorgatlas

Gemeenten

  • Zorgatlas

Vergelijking gemeenten met GGD-regio

  • Zorgatlas

Vergelijking GGD-regio met Nederland

  • Zorgatlas

GGD-regio

  • Percentage gevaccineerde 60-plussers per gemeente kun je vinden in de Zorgatlas. Op basis van de gemeentegegevens kun je de opkomst voor de regio bepalen.

Ter illustratie

In 2005-2006 heeft bijna 82% van alle 65-plussers in Nederland een griepvaccinatie gehaald. De opkomst in Hart voor Brabant bedroeg 85%.

Zie: Gezondheid telt! in Hart voor Brabant (Hart voor Brabant 2006)

Gemeenten

  • Gegevens over het aantal gevaccineerde 60-plussers voor de afzonderlijke gemeenten kun je halen uit de Zorgatlas.
  • Met de percentages moet je voorzichtig omgaan: omdat griepvaccinaties via de huisarts worden geregistreerd en de huisarts ook patiënten uit andere gemeenten behandelt, kan het tot over- of onderrapportage komen.

Ter illustratie

In de gemeente Oostzaan was de opkomst in het seizoen 2008-2009 met 17% van alle 60-plussers gevaccineerd, het laagst.

Zie figuur 1.

Nederland

  • Geregistreerde gegevens over het landelijke percentage van tegen griep gevaccineerde 60-plussers kun je vinden in de Zorgatlas.
  • Landelijke zelfgerapporteerde gegevens over de griepvaccinatie kun je vinden via CBS-StatLine. Deze gegevens zijn niet beschikbaar zijn voor de GGD-regio's of gemeenten. Je kunt ze dus niet gebruiken voor een vergelijking met jouw GGD-regio of gemeenten in jouw GGD-regio.

Ter illustratie

In het seizoen 2008-2009 heeft 74% van alle 60-plussers een griepvaccinatie gehaald.

Zie figuur 1.

Figuur 1: Percentage 60-plussers dat een griepvaccinatie van de huisarts heeft gekregen per gemeente in seizoen 2008-2009 (Bron: NVI, www.zorgatlas.nl).

Percentage 60-plussers dat een griepvaccinatie van de huisarts heeft gekregen in seizoen 2008-2009, per gemeente

Deze kaart kan vervangen zijn door een kaart over een recentere periode. Kijk daarom in de Zorgatlas voor de meest recente kaart (www.zorgatlas.nl, vaccinaties en screening).

Naar boven

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

NVI
Nederlands Vaccin Instituut
URL: www.nvi-vaccin.nl/
POLS
Permanent Onderzoek Leefsituatie (CBS)
Toolkit regionale VTV, versie 4.10, 16 februari 2015
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.